Học tiếng Tây Ban Nha số đếm đơn giản

Cũng giống như học tiếng Việt, học tiếng Tây Ban Nha số đếm chúng ta cũng nên học đầu tiên, mỗi ngôn ngữ của từng quốc gia đều có nhưng đặc điểm riêng và tiếng Tây Ban Nha cũng thế. Hãy đọc bài viết sau để biết người Tây Ban Nha đếm số như thế nào nhé!

Người tạo: Admin - 01 tháng 01, 1970

Cách học tiếng Tây Ban Nha số đếm như thế nào?


Bạn đang muốn tìm hiểu về số đếm của tiếng Tây Ban Nha. Hãy đọc bài viết sau để xem các số đếm của tiếng Tây Ban Nha được xây dựng như thế nào? Cùng học tiếng Tây Ban Nha số đếm đơn giản.

1. Học tiếng Tây Ban Nha số đếm bắt đầu từ căn bản


Muốn học tiếng Tây Ban Nha thông thạo bạn phải bắt đầu học từ những thứ căn bản nhất sau đó mới nâng cao dần trình độ của mình lên được.

Cũng giống như các nhiều thứ tiếng khác, số 0 - 10 sẽ tạo nên cơ sở cho các số đếm kế tiếp, và bạn cần học thuộc nó trước:

0: zero\ 1: uno\ 2: dos\ 3: tres\ 4: cuatro\ 5: cinco\ 6: seis\ 7: siete\ 8: ocho\ 9: nueve\ 10: diez
 
Học tiếng Tây Ban Nha số đếm cơ bản
Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản

> > Xem thêm: Học tiếng Tây Ban Nha cho người mới bắt đầu phần 2

2. Học tiếng Tây Ban Nha số đếm có hai chữ số


Từ số 11 - 15, có một cách cho dễ nhớ là các số này có phần đầu khá giống như số tương ứng từ 1 - 5, và phần đuôi là "ce":

- 11: once
- 12: doce
- 13: trece
- 14: catorce
- 15: quince

Từ số 16 - 19, bạn thêm tiền tố của số 10 "dieci" với các số 6 - 9:

- 16: dieciséis
- 17: diecisiete
- 18: dieciocho
- 19: diecinueve
- 20: veinte

 
Từ số 21 - 29, bạn chỉ cần thêm tiền tố của số 20 "veinti" với các số 1 - 9:

- 21: veintiuno
- 22: veintidós
- 23: veintitrés
...
- 28: veintiocho
- 29: veintinueve
- 30: treinta

Từ số 31 - 39, bạn chỉ cần ghép số 30 "treinta" với các số 1 tới 9. Nhớ là phải có chữ "y" ở giữa nữa đó:

- 31: treinta y uno
- 32: treinta y dos
...
- 39: treinta y nueve

Từ số 40 - 99, quy tắc giống như trên đối với 30:

- 40: cuarenta
- 50: cincuenta
- 60: sesenta
- 70: setenta
- 80: ochenta
- 90: noventa

Như vậy là các bạn đã đếm được từ 0 - 99. Để thấy rõ hơn mối quan hệ giữa các số với nhau, bạn có thể tổng kết lại và học cho hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể học tiếng Tây Ban Nha ở TP. Hồ Chí Minh để nâng cao thêm khả năng nói tiếng Tây Ban Nha.
 
học tiếng Tây Ban Nha số đếm tại TP. HCM
Học tiếng Tây Ban Nha tại TP. HCM

3. Học tiếng Tây Ban Nha số đếm có ba chữ số


Từ số 100 trở lên thì khá đơn giản đối với những người vừa mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, bạn chỉ cần ghi nhớ số hàng trăm rồi ghép vô các số ở trên. Số 100 đứng một mình sẽ là "cien", nhưng đứng với một số khác sẽ là "ciento", khi bạn nắm được nguyên tắc này bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ cách đọc số trong tiếng Tây Ban Nha

- 100: cien
- 101: ciento uno
- 153: ciento cincuenta y tres

Các số 200 - 900 gần như là những số ghép 2 - 9 thêm vào hậu tố 100 "ciento":

- 200: doscientos 
- 300: trescientos
- 400: cuatrocientos
- 500: quinientos
- 600: seiscientos
- 700: setecientos
- 800: ochocientos
- 900: novecientos

Từ số 1000 trở lên thì không có ngoại lệ hay nguyên tắc mới nào khi luyện tập tiếng Tây Ban Nha:

- 1000: mil
- 2000: dos mil
- 15 000: quince mil

- 1 triệu: un millón
- 16 triệu: dieciséis millones

- 1 tỷ: un billón
- 16 tỷ: dieciséis billones
 
> > Xem thêm: Những suy nghĩ không đúng về du học Tây Ban Nha phần 1

4. Số thứ tự

- primero là thứ nhất
- segundo là thứ hai
- tercero là thứ ba
- cuarto là thứ tư
- quinto là thứ năm
- sexto là thứ sáu
- séptimo là thứ bảy
- octavo là thứ tám
- noveno là thứ chín
- décimo là thứ mười
- undécimo là thứ mười một
- duodécimo là thứ mười hai
- decimotercero là thứ mười ba
- decimocuarto là thứ mười bốn
- decimoquinto là thứ mười lăm
- decimosexto là thứ mười sáu
- decimoséptimo là thứ mười bảy
- decimoctavo là thứ mười tám
- decimonoveno là thứ mười chín
- vigésimo là thứ hai mươi
- vigésimo primero là thứ hai mốt
- vigésimo segundo là thứ hai hai
- vigésimo tercero là thứ hai ba
 
 

- fiftieth
- trigésimo là thứ ba mươi
- cuadrágesimo là thứ bốn mươi
- quincuagésimo   
- sexagésimo là thứ sáu mươi
- septuagésimo là thứ bảy mươi
- octogésimo là thứ tám mươi
- nonagésimo là thứ chín mươi
- centésimo là thứ một trăm

Số đếm và số thứ tự là những thứ căn bản nhất bạn cần nắm được khi học tiếng Tây Ban Nha cơ bản. Nếu chăm chỉ học tập từ những thứ nhỏ nhất bạn sẽ dần đạt đạt được những kết quả lớn hơn trong những mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho bản thân mình.

Tags: học tiếng tây ban nha, học tiếng tây ban nha giao tiếp, học tiếng tây ban nha như thế nào, nghe tiếng tây ban nha, ngày tháng trong tiếng tây ban nha, tiếng tây ban nha có thông dụng không, bài tập tiếng tây ban nha cơ bản, cảm ơn tiếng tây ban nha

Tin cùng chuyên mục

Bình luận